Odstúpenie od zmluvy

 

 

v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 
 

Meno, priezvisko, titul:  ..............................................................................................

 
 

Adresa:                         ..............................................................................................

 
 

Telefónne číslo:            ...............................................................................................

 
 

Mail:                              ...............................................................................................

(ďalej len „spotrebiteľ“)
 

Týmto odstupujem v súlade s § 8 a nasl. zákona č. 102/2014 Z .z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov od kúpnej zmluvy uzatvorenej s podnikateľom

Obchodné meno:    TV PRODUCTS, s.r.o.                  

reg.:         Obchodný register Okresného súdu v Žiline, odd.: Sro, vl. č.: 13103/L

Sídlo:       Bottova 38/7, Žilina 010 01                                  
IČO:         36400858
DIČ:         2020106396                                 

IČ DPH:   SK2020106396                                  

email:       internet@tvproducts.sk         
tel.:           041/507 88 99                             

(ďalej len „predávajúci“)

 

ktorá vznikla na základe mojej objednávky zo dňa ................................ a potvrdenia objednávky (vystavenia faktúry) zo

 

dňa ............................

 

Týmto vraciam tovar (presný názov a kód tovaru podľa ponuky na www.tvproducts.sk):

 

...................................................................................................................................................,

 

ktorý mi bol dodaný dňa .......................................

Číslo účtu pre vrátenie sumy za tovar, ktorý vraciam: ...................................................................................................................................

Tovar som vrátil osobne/doručením prevádzkovateľovi na adresu:

(nehodiace sa preškrtnite)

TV Products, s.r.o.

Bratislavská 115,  Žilina 010 01.

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci je podľa § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľovi pri svojej platbe.

Spotrebiteľ svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov.
 
 

V ........................................, dňa ....................................

 
 
............................................
        podpis spotrebiteľa
 
 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 
 
Právo na odstúpenie od zmluvy
 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresu:

Obchodné meno:    TV PRODUCTS, s.r.o.                 

Sídlo:                      Bratislavská 115,  Žilina 010 01

email:                      internet@tvproducts.sk                   

tel.:                          041/507 88 99                    
 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na stránke internetového obchodu www.tvproducts.sk .

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a čl. X ods. XII obchodných podmienok predávajúceho zverejnených na stránkach internetového obchodu www.tvproducts.sk

 
Dôsledky odstúpenia od zmluvy
 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.